แบบฟอร์มต่างๆ

1.การเผยแพร่งานลงวารสาร
2.ตรวจบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์
3.ตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์
4.แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (เพิ่มเติม)
5.เปลี่ยนกรรมการสอบ
6.เปลี่ยนหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
7.เปลี่ยนหัวข้อดุษฎีนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
8.เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
9.การเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ระดับนานาชาติ