รายละเอียดกลุ่มสัมมนาระดับปริญญาโท 1_2561

ภาคการศึกษาที่ 1/2561
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
แขนงวิชาบริหารการศึกษา
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา