รายละเอียดกลุ่มสัมมนาระดับปริญญาโท 2_2561

ภาคการศึกษาที่ 2/2561
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
แขนงวิชาบริหารการศึกษา
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา