จริยธรรมการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (MU IPSR) มหาวิทยาลัยมหิด