Non-formal Education

sareephan

Doctor Degress :
Ph.D. (Non-formal Education) Chulalongkorn University, Thailand.
Expertise :การศึกษานอกระบบโรงเรียน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

sareepan.sup@gmail.com

02-504-8563

S__42311736-2

Doctor Degress : 
Ph.D. กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่) Srinakharinwirot University, Thailand.
Expertise : การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จิตวิทยาการศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนาบุคลิกภาพผู้ใหญ่

chanoknart.boo@stou.ac.th

02-504-8526

piyapong

Doctor Degress :
Ed.D. (การศึกษาผู้ใหญ่) Srinakharinwirot University, Thailand.
Expertise : การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม  ส่งเสริมการเกษตร และการฝึกอบรม

saisophon2503@gmail.com

02-504-8541

อาจารย์ลิขสิทธิ์ พุฒเขียว ศึกษาศาสตร์-4

Doctor Degress :
Ed.D. กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
Chulalongkorn University, Thailand.
Expertise : การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาเพื่อความเป็นไท การศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

Likhasit.Put@stou.ac.th

02-504-8534