ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ประจำพิเศษ

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาวิชาฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกูล

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (มัธยมศึกษาคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท M.Ed. (Philosophy of Education) University of Hawaii, U.S.A.
ปริญญาเอก Ph.D. (Secondary Education)  University of Colorado, U.S.A.
Email : Praphon.Jea@stou.ac.th                     เบอร์โทร : 02-504-8535
ความเชี่ยวชาญ : การวิจัยทางการศึกษา การมัธยมศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ การสอนคณิตศาสตร์
ผลงาน

อาจารย์ประจำพิเศษ

รองศาสตราจารย์วรรณา บัวเกิด

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี ค.บ. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : Wanna.Bau@stou.ac.th       เบอร์โทร : 02-504-8531
ความเชี่ยวชาญ : หลักสูตรและการสอน การสอนภาษาไทย
ผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (สาขามัธยมศึกษา)(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท M.Ed. (Curriculum and Instruction) Pennsylvania State University, U.S.A.
ปริญญาเอก Ed. D. (Curriculum and Instruction)  Pennsylvania State University, U.S.A.
Email : p_walai@hotmail.com       เบอร์โทร : 02-504-8554
ความเชี่ยวชาญ : หลักสูตรและการสอน การสอนสังคมศึกษา
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (มัธยมศึกษา-การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (มัธยมศึกษา-การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก Ph.D. (Curriculum and Instruction-Science Education) University of Minnesota, U.S.A.
Email : Suchin.Vis@stou.ac.th                        เบอร์โทร : 02-504-8553
ความเชี่ยวชาญ : หลักสูตรและการสอน การสอนวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ศึกษา
ผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เทือกทอง

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี อ.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
Email : vithong1@yahoo.com      เบอร์โทร : 02-504-3952
ความเชี่ยวชาญ : สถิติและการวิจัย การสอนคณิตศาสตร์
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ชาติไทย

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Email : tas_thai@hotmil.com      เบอร์โทร : 02-504-8587
ความเชี่ยวชาญ : การวัดและประเมินผลการศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ดวงแก้ว

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (การสอนเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก Ed.D. (บริหารการศึกษา) Ohio University, U.S.A.
Email : Ratana.Dau@stou.ac.th  เบอร์โทร : 02-504-8536
ความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการองค์การและภาวะผู้นาทางการศึกษา การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการเรียนการสอน การวิจัยและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ อนะมาน

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท กศ.ม. (มัธยมศึกษาการสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : Apirak.Ana@stou.ac.th          เบอร์โทร : 02-504-8546
ความเชี่ยวชาญ : การสอนภาษาไทย  หลักสูตรและการสอน  การเขียนหนังสือราชการ  ศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ธนรัชฎ์ ศิริสวัสดิ์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : Thanarat.Sir@stou.ac.th  เบอร์โทร :02-504-8532
ความเชี่ยวชาญ : การสอนภาษาไทย
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี ค.บ. (สังคมศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท กศ.ม. (การแนะแนว)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก กศ.ด. ( จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Email : Laddawan.Nar@stou.ac.th เบอร์โทร : 02-504-8577
ความเชี่ยวชาญ :
ผลงาน

อาจารย์ พัชรัตน์ ลออปักษา

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี   ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท  ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
Email : patchlaor@hotmail.com            เบอร์โทร : 02-504-8547
ความเชี่ยวชาญ : การปฐมวัยศึกษา
ผลงาน

อาจารย์ วัลภา สถิรพันธุ์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
Email : kwang.hulahula@gmail.com        เบอร์โทร : 02-504-8545
ความเชี่ยวชาญ : การปฐมวัยศึกษา
ผลงาน