แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี ค.บ. (ประถมศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

Email : Wasana.Tav@stou.ac.th เบอร์โทร : 02-504-8586

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีการศึกษา

ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี ค.บ. (มัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Email : varangkana2504@gmail.com เบอร์โทร : 02-504-8584

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ศศ.บ. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Email : taweewat.wat@stou.ac.th เบอร์โทร : 02-504-8002

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

ปริญญาโท ศศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาเอก ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Email : s_anun45@hotmail.com  เบอร์โทร : 02-504-3805

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีการศึกษา

ผลงาน