แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก Ph.D. (Non-formal Education) Monash University
Email : Sumalee.Sun@stou.ac.th   เบอร์โทร : 02-504-8563
ความเชี่ยวชาญ :
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (โสตทัศนศึกษาสังคมสึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : sareepan.sup@gmail.com   เบอร์โทร : 02-504-8563
ความเชี่ยวชาญ :การศึกษานอกระบบโรงเรียน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี กศ.บ. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษานอกระบบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Email : chanoknart.boo@stou.ac.th   เบอร์โทร : 02-504-8526
ความเชี่ยวชาญ : การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จิตวิทยาการศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนาบุคลิกภาพผู้ใหญ่
ผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ ไสยโสภณ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ปริญญาโท ศศ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
Email : saisophon2503@gmail.com   เบอร์โทร : 02-504-8541
ความเชี่ยวชาญ : การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม  ส่งเสริมการเกษตร และ การฝึกอบรม
ผลงาน

อาจารย์ ลิขสิทธิ์ พุฒเขียว

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศษ.บ. (เกียรตินิยม) (การศึกษาตลอดชีวิต) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : Likhasit.Put@stou.ac.th    เบอร์โทร : 02-504-8534
ความเชี่ยวชาญ : การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาเพื่อความเป็นไท การศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ผลงาน