แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโทหญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี พย.บ. (พยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท กศ.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Email : sukaroon.won@stou.ac.th   เบอร์โทร : 02-504-8577
ความเชี่ยวชาญ : การพยาบาลโรคอายุรกรรม การพยาบาลโรคมะเร็ง จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาผู้สูงอายุ จิตวิทยาสำหรับการทำงาน
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี กศ.บ. (เกียรตินิยม) (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Email : Nitipat.Mek@stou.ac.th  เบอร์โทร : 02-504-8576
ความเชี่ยวชาญ : จิตวิทยา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว และการศึกษานอกระบบโรงเรียน)    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Email : Wunlapa.Sab@stou.ac.th เบอร์โทร : 02-504-8580
ความเชี่ยวชาญ : การแนะแนวจิตวิทยาพัฒนาการทุกช่วงวัย จิตวิทยาการทำงานอย่างมีความสุข
การพัฒนาเครื่องมือ การพัฒนากิจกรรมแนะแนวของการวิจัย การเป็นที่ปรึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Email :  Niranart.San@stou.ac.th เบอร์โทร : 02-504-8563
ความเชี่ยวชาญ : การแนะแนว การปรึกษาเชิงจิตวิทยา จิตวิทยาการศึกษา

ผลงาน

อาจารย์ ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สส. บ. สังคมสงเคราะห์(สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท  
ปริญญาเอก ศศ. ด.(หลักสูตรโท-เอกต่อเนื่อง) จิตวิทยา(แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email :  Jirasuk.suk@stou.ac.th  เบอร์โทร : 02-504-8579
ความเชี่ยวชาญ : Individual Counseling, Group Counseling, Positive Psychology
ผลงาน

อาจารย์ จุรีรัตน์ นิลจันทึก

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  วท.บ. (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท   ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก  ศศ.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : Chureerat.nil@stou.ac.th  เบอร์โทร : 02-504-8578
ความเชี่ยวชาญ :  Individual Counseling, Group Counseling, Humanistic-Existential Therapy, Qualitative Research
ผลงาน