แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
ปริญญาโท กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาเอก ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : Somkid.Pro@stou.ac.th        เบอร์โทร : 02-504-8572
ความเชี่ยวชาญ : การวัดและประเมินทางการศึกษา การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ การประกันคุณภาพการศึกษา
การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การวางแผนการศึกษา
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี นศ.บ. (หนังสือพิมพ์) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Email : Boonsri.Pro@stou.ac.th         เบอร์โทร : 02-504-8559
ความเชี่ยวชาญ : การวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ปริญญาโท ค.ม. (สถิติการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Email : Vandee.San@stou.ac.th       เบอร์โทร : 02-504-8558
ความเชี่ยวชาญ :  การวิจัยเชิงปริมาณ การสร้างเครื่องมือวิจัย การวัดผล การประเมินโครงการ/หลักสูตร
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (มัธยมศึกษา (เคมี-วิทยาศาสตร์)) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก Ph.D. (Measurement and Quantitative Methods) Michigan State University, U.S.A.
Email : Sungworn@hotmail.com                                    เบอร์โทร : 02-504-8574
ความเชี่ยวชาญ : การวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติวิเคราะห์ขั้นสูง ทฤษฏีการทดสอบแนวใหม่ การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้โปรแกรม R , SPSS, HLM, LISREL และ MPLUS เพื่อการวิจัยและการทดสอบทางการศึกษา
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ณ นคร

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (วัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : Nalinee_na_nakorn@hotmail.com    เบอร์โทร : 02-504-8573
ความเชี่ยวชาญ : การวัดผลการศึกษา การประเมินการศึกษา การวิจัยการศึกษา
ผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร บัวทอง

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
ปริญญาเอก กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
Email : Sasiton.Bua@stou.ac.th  เบอร์โทร : 02-504-8557
ความเชี่ยวชาญ : สถิติและวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพ
ผลงาน

อาจารย์ ดร.ปรารถนา พลอภิชาติ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (สาขาคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : pradhana.cs157@gmail.com  เบอร์โทร : 02-504-8556
ความเชี่ยวชาญ : การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยการศึกษา สถิติและคณิตศาสตร์
ผลงาน : วิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UK Professional Standards Framework (UKPSF) ระดับ Fellow of HEA