แขนงวิชาบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ บางเขน
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก Ed.D (Educational Administration) University of Philippines, Cert.
in Educational Administration and Management (University of Edinburgh, Scotland)
Email : Suttiwan.Tun@stou.ac.th                        เบอร์โทร : 02-504-8521
ความเชี่ยวชาญ : การบริหารองค์การทางการศึกษา  การวิจัยทางการบริหารการศึกษา  ภาวะผู้นำทางการศึกษา การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการศึกษา
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท (1) วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2) M.S.Ed.(Educational Administration) The University of Akron, Ohio, U.S.A.
ปริญญาเอก Ed.D. (Educational Administration – Higher Education) The University of Akron, Ohio, U.S.A.
Email : Saritpong.Lim@stou.ac.th                   เบอร์โทร : 02-504-8539
ความเชี่ยวชาญ : การบริหารการศึกษาเน้นด้านอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : Annop.Jee@stou.ac.th                              เบอร์โทร : 02-504-8523
ความเชี่ยวชาญ : การนิเทศการศึกษา การพัฒนาองค์การทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยทางการศึกษา การจัดการความรู้ในหน่วยงานทางการศึกษา
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ปริญญาโท ค.ม. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : Choochat.Phu@stou.ac.th                     เบอร์โทร : 02-504-8530
ความเชี่ยวชาญ : การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิจัยทางบริหารการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา  และการบริหารสถานศึกษา
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี อ.บ. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : Ketkanok.Urw@stou.ac.th            เบอร์โทร : 02-504-8522
ความเชี่ยวชาญ : การนิเทศการศึกษา  นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์   การวิจัยทางการศึกษา  การวิจัยเชิงคุณภาพ  และการพัฒนาองค์การ
ผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท ค.ม. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก Ed.D (Educational Leadership) University of Wollongong NSW, Australia
Email : koolchalee@hotmail.com              เบอร์โทร : 02-504-8538
ความเชี่ยวชาญ : การวิจัยทางการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการศึกษา ภาวะผู้นำทางการศึกษา นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา
ผลงาน

อาจารย์ ดร.โสภนา สุดสมบูรณ์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี บธ.บ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท MBA. (Accounting) Rutgers-The State University of New Jersey, USA.
ปริญญาเอก ปร.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Email : sopana.sud@stou.ac.th             เบอร์โทร : 02-504-8540
ความเชี่ยวชาญ : การประกันคุณภาพ การบริหารหลักสูตร การบริหารงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทางการศึกษา
ผลงาน

อาจารย์ ดร.ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท วท.ม. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก  ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : koythiti@gmail.com             เบอร์โทร : 02-504-3943
ความเชี่ยวชาญ : บริหารการศึกษา กลยุทธ์การบริหารองค์กรทางการศึกษา
ผลงาน

อาจารย์ ดร.มนพันธ์ ชาญศิลป์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี บช.บ. (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บธ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : manaphan.cha@stou.ac.th     เบอร์โทร :
ความเชี่ยวชาญ : 
ผลงาน

อาจารย์ ร.อ.หญิง ดร.จุฬาลักษณ์ โสระพันธ์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  วท.บ.(จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท ค.ม.(วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด.(บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : Chulalak.Sor@stou.ac.th  เบอร์โทร : 02-504-8533
ความเชี่ยวชาญ :  การวิจัยและประเมินผลการศึกษา การวิจัยทางการบริหารการศึกษา การจัดทำกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ผลงาน