แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูพระนคร
ปริญญาโท M.Ed. (Curriculum & Instruction – Early Childhood Education) Kent State University, U.S.A.
ปริญญาเอก Ph.D. (Elementary Eduation emphasize on Early Childhood Education) The University of Akron, U.S.A.
Email : Arunee.Hor@stou.ac.th  เบอร์โทร : 02-504-8544
ความเชี่ยวชาญ : Early Childhood Education
ผลงาน

อาจารย์ ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี B.S. (Art, Business Administration) Campbellsville, Kentucky, U.S.A
ปริญญาโท M.S. Ed. (Early Childhood and Elementary Education) Bank Street College of Education, New York, U.S.A
ปริญญาเอก ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : Chanipun.Cha@stou.ac.th  เบอร์โทร : 02-504-8543
ความเชี่ยวชาญ : การศึกษาปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
ผลงาน

อาจารย์ ดร.กันตวรรณ มีสมสาร

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : kantawan@gmail.com     เบอร์โทร : 02-504-8528
ความเชี่ยวชาญ : การศึกษาปฐมวัย พัฒนาการเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ
ผลงาน

อาจารย์ ดร.กัญจนา ศิลปกิจยาน 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : nui_2324@hotmail.com     เบอร์โทร :  02-504-8529
ความเชี่ยวชาญ : การปฐมวัยศึกษา
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี ยหะกร

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (การสอนภาษาไทยและสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : Suwannee.Yah@stou.ac.th  เบอร์โทร : 02-504-8548
ความเชี่ยวชาญ : การสอนภาษาไทย
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ป.บัณฑิต (การบริหาร-การศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ปริญญาโท กศ.ม. (การประถมศึกษา)  มหาวิทยาลัยบูรพา
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : Jareeluk.Rat@stou.ac.th  เบอร์โทร : 02-504-8527
ความเชี่ยวชาญ : การศึกษา หลักสูตรและการสอน การศึกษาพิเศษ
ผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี จำปาทอง

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (การสอนสังคมศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สศ.ม. (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล M.P.P (Policy Science) GRIPS, Saitama University, Japan.
ปริญญาเอก Ed.D. (Education Policy and Practice) University of Sydney, Australia.
Email : darunee.jum@stou.ac.th      เบอร์โทร : 02-504-8569
ความเชี่ยวชาญ : หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : areerugm@hotmail.com     เบอร์โทร : 02-504-8546
ความเชี่ยวชาญ : การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : Tweesak.Chi@stou.ac.th    เบอร์โทร : 02-504-8552
ความเชี่ยวชาญ : หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ศึกษา
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์-เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : Nuanjid.Cha@stou.ac.th   เบอร์โทร : 02-504-8567
ความเชี่ยวชาญ : หลักสูตรและการสอน การศึกษาวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด การจัดการทางการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
Email : Duongdearn.Suw@stou.ac.th   เบอร์โทร : 02-504-8551
ความเชี่ยวชาญ : ชีววิทยา  วิทยาศาสตร์ศึกษา
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Email : Jurarat.Lia@stou.ac.th   เบอร์โทร : 02-504-8567
ความเชี่ยวชาญ : การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สะเต็มศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท M.Ed. (TESOL) University of Tasmania Australia
ปริญญาเอก Ph.D. Education (Linguistics) University of Tasmania Australia
Email : Sita.Yie@stou.ac.th  เบอร์โทร : 02-504-3941
ความเชี่ยวชาญ :
ผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี อ.บ. (บรรณารักษ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผนสังคม) มหาวิทยาลัยเกริก
วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Email : g4386013@hotmail.com    เบอร์โทร : 02-504-8542
ความเชี่ยวชาญ : อาชีวศึกษา สิ่งแวดล้อม (วิทยาศาสตร์) การพัฒนาทรัพยากร เทคโนโลยีการศึกษา นโยบาย และการวางแผน
ผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาเอก ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Email : sakonglok@yahoo.com     เบอร์โทร : 02-504-8555
ความเชี่ยวชาญ : คณิตศาสตร์ประยุกต์
ผลงาน