คณาจารย์

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

แขนงวิชาบริหารการศึกษา

แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ประจำพิเศษ