รายละเอียดกลุ่มสัมมนาระดับปริญญาโท 1_2563

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา
22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
22748 วรรณกรรมท้องถิ่น
22752 คณิตศาสตร์สาหรับครู
22757 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา
22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
29703 สารัตถะวิทยวิธี และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
29704 สื่อ นวัตกรรมและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แขนงวิชาบริหารการศึกษา

23720  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
23721  การวิจัยการบริหารการศึกษา
23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
23796/23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสาหรับผู้นำทางการศึกษา

แขนงวิชาการวัดและประเมินผล

24731  การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
24732 ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษาและการประเมินโครงการ

แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
27703 การจัดระบบทางการศึกษา
27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม
27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา