ดุษฎีบัณฑิต

การดำเนินการดุษฎีนิพนธ์

1.ขั้นตอนการดำเนินการดุษฎีนิพนธ์
2.เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
3.ทดลองเครื่องมือวิจัย
4.พิจารณาเครื่องมือวิจัย
5.สอบโครงการดุษฎีนิพนธ์
6.สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
7.เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
8.ขั้นตอนการทำดุษฎีนิพนธ์ (บริหารการศึกษา)
9.แบบเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (บริหารการศึกษา)

การสัมมนาเข้ม

1.สัมมนาเข้มชุดวิชา
2.สัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์

กำหนดการสอบ

1.กำหนดการสอบดุษฎีนิพนธ์
2.กรอบระยะเวลาการขอสำเร็จการศึกษา

แบบฟอร์มต่างๆ

1.การเผยแพร่งานลงวารสาร
2.ตรวจบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์
3.ตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์
4.แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (เพิ่มเติม)
5.เปลี่ยนกรรมการสอบ
6.เปลี่ยนหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
7.เปลี่ยนหัวข้อดุษฎีนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
8.เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
9.การเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ระดับนานาชาติ

แผนกิจกรรม