การดำเนินการดุษฎีนิพนธ์

1.ขั้นตอนการดำเนินการดุษฎีนิพนธ์
2.เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
3.ทดลองเครื่องมือวิจัย
4.พิจารณาเครื่องมือวิจัย
5.สอบโครงการดุษฎีนิพนธ์
6.สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
7.เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
8.ขั้นตอนการทำดุษฎีนิพนธ์ (บริหารการศึกษา)
9.แบบเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (บริหารการศึกษา)