แผนกิจกรรมชุดวิชา ภาค 2/2561

แขนงวิชาบริหารการศึกษา

-23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา -23723 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา -23796/23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

-20796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน22744 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย -22746 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย -22747 การพัฒนาทักษะทางภาษา -22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสัมคมศึกษา22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปรับแก้วันสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 และ 2 22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา -25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา -25795 วิทยานิพนธ์ 1 และ 2 -25795 วิทยานิพนธ์ 3 และ 425796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา -27796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

-22759 ชีววิทยาและเคมีสำหรับครู -29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ -29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู -29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ -29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา

แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย