แผนกิจกรรมชุดวิชาภาค 1/2560

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

20795 วิทยานิพนธ์ 1 และ 2
20795 วิทยานิพนธ์ 3 และ 4
21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา
22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

แขนงวิชาบริหารการศึกษา

23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา (เปลี่ยนวันสัมมนาเสริมครั้งที่ 1)
23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา
23787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บริหารการศึกษา)
23788 วิทยานิพนธ์ 1 และ 2 (บริหารการศึกษา)
23788 วิทยานิพนธ์ 3 และ 4 (บริหารการศึกษา)

แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

24728 การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ
24729 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน
24795 วิทยานิพนธ์ 1 และ 2 (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
24795 วิทยานิพนธ์ 3 และ 4 (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

26707 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
26710 การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
27703 การจัดระบบทางการศึกษา
27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู้
20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นที่ 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน)
20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นที่ 3 (การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 2)