แผนกิจกรรมชุดวิชาภาค 2/2561

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

-20796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 
-22744 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
-22746 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย
-22747 การพัฒนาทักษะทางภาษา
-22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสัมคมศึกษา
-22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปรับแก้วันสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 และ 2
-22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
-22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ
-22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

-25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
-25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
-25795 วิทยานิพนธ์ 1 และ 2
-25795 วิทยานิพนธ์ 3 และ 4
-25796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

-27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
-27796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

-22759 ชีววิทยาและเคมีสำหรับครู
-29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
-29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู
-29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
-29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา

แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย