ชุดวิชา 23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในกาารบริหารการศึกษา

หน่วยที่ 8 การจูงใจและการติดต่อสื่อสาร

หน่วยที่ 9 การบริหารสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในองค์การ

หน่วยที่ 10 แนวคิดร่วมสมัยทางการบริหาร

หน่วยที่ 11 นวัตกรรมการบริหารการศึกษา

หน่วยที่ 12 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

หน่วยที่ 13 ระบบการศึกษาและระบบบริหารการศึกษาไทย

หน่วยที่ 14 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา

หน่วยที่ 15 แนวคิดตะวันออกกับการบริหารการศึกษาไทย

ภาคผนวก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น