ตารางเทียบโครงสร้างหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 (แยกตามวุฒิการศึกษา)

1. ตารางเทียบโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย กับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกปฐมวัยศึกษา แยกตามคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษา

  1. สำหรับผู้มีคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  2. สำหรับผู้มีคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางการศึกษา (วิชาเอกปฐมวัยศึกษา)
  3. สำหรับผู้มีคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  4. สำหรับผู้มีคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา
  5. สำหรับผู้มีคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

2. ตารางเทียบโครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ที่นำมาใช้ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

แยกตามวิชาเอก

  1. วิชาเอกแนะแนว
  2. วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  3. วิชาเอกการศึกษานอกระบบ
  4. วิชาเอกการวัดและประเมินผล

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น