โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดอบรมรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 จำนวน 4 รุ่น ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ

 

วิทยากร หัวข้อ
ผศ. ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล Education is not a raceAsian and Education
ดร. ชวลิต หมื่นนุช Assumption University
ศ. ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ การพัฒนาคุณภาพ (และมาตรฐาน) การศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย (สถาบัน)