โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากครูผู้สอนสู่ผู้เรียน

วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 148 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช