แผนกิจกรรมประกาศนียบัตร

ภาคการศึกษา 2/2561

ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

-20505 พื้นฐานวิชาชีพครู
-20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
-20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นที่ 2 (การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1)
-20597 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน