แบบฟอร์ม IS

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1.เสนอหัวข้อ Is
2.ทดลองเครื่องมือ Is
3.พิจารณาเครื่องมือ Is
4.เก็บข้อมูล Is
5.แบบขอสอบ IS
6.ขอเปลี่ยน อ.ที่ปรึกษาและ กก. IS
7.ขอเปลี่ยนชื่อ IS (ก่อนสอบปกป้อง)
8.เปลี่ยนชื่อหลังสอบ IS (หลังสอบปกป้อง)
9.ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องและอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบ IS
10.ขออนุมัตืทำ IS
11.ขอตรวจรูปแบบ – วพ. IS
12.ขอส่งบทคัดย่อการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อพิจารณา