แบบฟอร์ม วพ.

วิทยานิพนธ์
1.ขออนุมัติทำวิทยานิพนธ์ (บศ.001-004)
2.เสนอหัวข้อและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3.แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพิ่ม
4.เปลี่ยนอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5.เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ก่อนสอบปกป้อง)
6.ปรับหัวข้อตามมติกรรมการสอบ (หลังสอบปกป้อง)
7.เปลี่ยนหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
8.เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือ
9.เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือ (เฉพาะแขนงวิชาเทคโน)
10.ขอทดลองเครื่องมือ
11.ขอเก็บข้อมูล
12.แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอสอบวิทยานิพนธ์ (บศ.006-010)
13.ส่งบทคัดย่อ
14.ขอฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
15.ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์