แบบฟอร์มสำหรับคณาจารย์ประจำสาขาวิชา

1. ฟอร์มแต่งตั้งกรรมการผลิตชุดวิชา
2. แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้ร่วมผลิตชุดวิชา
3. แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงชุดวิชา
4. แบบฟอร์มขออนุมัติสัดส่วนการปรับปรุงชุดวิชา
5. แบบฟอร์มขออนุมัติเขียนหน่วยเกินเกณฑ์ที่กำหนด
6. แบบฟอร์มจัดทำประมวลสาระและชุดวิชาฉบับเพิ่มเติมและแต่งตั้งคณะทำงาน
7. แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
8. แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง/วิพากษ์หลักสูตร
9. แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา (คนนอก มสธ.)
10. แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา (คนใน มสธ.)
11. แบบฟอร์มแก้ไขชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
12. แบบฟอร์มขอเปิดสอนชุดวิชา
13. แบบฟอร์มของดจัดการเรียนการสอนชุดวิชา
14. แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ) ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ/ผู้สอน
15. แบบฟอร์มเปลี่ยนกรรมการผลิตชุดวิชา
16. แบบฟอร์มการเทียบงานรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
17. แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
18. ขอขยายภาระงานที่ปรึกษา ปวพ.01
19. ใบคำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา
20. แบบฟอร์มขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
21. แบบฟอร์มขอแต่งตั้งและเปลี่ยนผู้เขียนหน่วย