แบบฟอร์มสำหรับคณาจารย์ประจำสาขาวิชา

1. ฟอร์มแต่งตั้งกรรมการผลิตชุดวิชา
2. แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้ร่วมผลิตชุดวิชา
3. แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงชุดวิชา
4. แบบฟอร์มขออนุมัติเขียนหน่วยเกินเกณฑ์ที่กำหนด
5. แบบฟอร์มจัดทำประมวลสาระและชุดวิชาฉบับเพิ่มเติมและแต่งตั้งคณะทำงาน
6. แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
7. แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
8. แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา (คนนอก มสธ.)
9. แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา (คนใน มสธ.)
10. แบบฟอร์มแก้ไขชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
11. แบบฟอร์มขอเปิดสอนชุดวิชา
12. แบบฟอร์มขอปิดสอนชุดวิชา
13. แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ) ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ/ผู้สอน
14. แบบฟอร์มเปลี่ยนกรรมการผลิตชุดวิชา
15. แบบฟอร์มการเทียบงานรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
16. แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
17. ขอขยายภาระงานที่ปรึกษา ปวพ.01
18. ใบคำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา