แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

taweewat1

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

taweewat.wat@stou.ac.th

02-504-8002

sunsanee1

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ปริญญาโท ศศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีการศึกษา

s_anun45@hotmail.com

02-504-3805