แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

Kantawan3

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : การศึกษาปฐมวัย พัฒนาการเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ

kantawan@gmail.com

02-504-8528

S__18759750 - 450x600

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : การปฐมวัยศึกษา

nui_2324@hotmail.com

02-504-8529

Kwang_450x600

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : การปฐมวัยศึกษา

kwang.hulahula@gmail.com

02-504-8545

suwannee1

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (การสอนภาษาไทยและสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : การสอนภาษาไทย

Suwannee.Yah@stou.ac.th

02-504-8548

jareeluk

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ป.บัณฑิต (การบริหาร-การศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ปริญญาโท กศ.ม. (การประถมศึกษา)  มหาวิทยาลัยบูรพา
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : การศึกษา หลักสูตรและการสอน การศึกษาพิเศษ

Jareeluk.Rat@stou.ac.th

02-504-8527

darunee

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (การสอนสังคมศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สศ.ม. (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล M.P.P (Policy Science) GRIPS, Saitama University, Japan.
ปริญญาเอก Ed.D. (Education Policy and Practice) University of Sydney, Australia.
ความเชี่ยวชาญ : หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา

darunee.jum@stou.ac.th

02-504-8569

tweesak

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ศึกษา

Tweesak.Chi@stou.ac.th

02-504-8552

402190

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์-เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : หลักสูตรและการสอน การศึกษาวิทยาศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด การจัดการทางการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Nuanjid.Cha@stou.ac.th

02-504-8567

jurarat

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สะเต็มศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

Jurarat.Lia@stou.ac.th

02-504-8567

S__6471710

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ : ชีววิทยา  วิทยาศาสตร์ศึกษา

Duongdearn.Suw@stou.ac.th

02-504-8551

Songpon_opt

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท วท.ม (เคมีอินทรีย์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญ : เคมี การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒนาครู และการทำวิจัยทั้งในด้านเคมี และวิทยาศาสตรศึกษา

songpon.pha@g.swu.ac.th

02-504-8555

areerak

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

areerugm@hotmail.com

02-504-8546

sita1

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท M.Ed. (TESOL) University of Tasmania Australia
ปริญญาเอก Ph.D. Education (Linguistics) University of Tasmania Australia
ความเชี่ยวชาญ :

Sita.Yie@stou.ac.th

02-504-3941

Wannaprapha-1

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอก Ed.D. (TESOL) University of Wollongong, Australia
ความเชี่ยวชาญ : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ, ภาษาศาสตร์ในชั้นเรียน, ภาษาศาสตร์ประยุกต์

Wannaprapha_s@hotmail.com

phetpong

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี อ.บ. (บรรณารักษ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผนสังคม) มหาวิทยาลัยเกริก
วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Email : g4386013@hotmail.com    เบอร์โทร : 02-504-8542
ความเชี่ยวชาญ : อาชีวศึกษา สิ่งแวดล้อม (วิทยาศาสตร์) การพัฒนาทรัพยากร เทคโนโลยีการศึกษา นโยบาย และการวางแผน

g4386013@hotmail.com

02-504-8542

Sureerat_New2

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาเอก ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ : คณิตศาสตร์ประยุกต์

sakonglok@yahoo.com

02-504-8555

Kewalee

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2) (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาเอก ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ : คณิตศาสตร์ประยุกต์

kewalee.suebyat@gmail.com

02-504-8556

Art_pravitra

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2) (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาเอก ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ : คณิตศาสตร์ประยุกต์

pravitra.o@gmail.com

02-504-8570