ศึกษาศาสตร์ มสธ. ชวนวิ่งเพื่อทุนการศึกษาเสริมสมอง

โครงการ “ศึกษาศาสตร์ มสธ. ชวนวิ่งเพื่อทุนการศึกษาเสริมสมอง”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล นำเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนเสริมสมอง

2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทั่วไป

ประเภทของการวิ่ง

ค่าสมัคร

รุ่น / รางวัลและของที่ระลึก
1) Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร

500 บาท

ผู้ชนะเลิศทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก
2) มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร

500 บาท

ประเภทของการวิ่ง

รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี
รุ่นอายุ 31-40 ปี
รุ่นอายุ 41 – 50 ปี
รุ่นอายุ 51 – 60 ปี
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

ทุกรุ่นมีรางวัลดังนี้

– ถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1-5 (ชาย)
– ถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1-5 (หญิง)
– เสื้อ – เหรียญที่ระลึกทุกท่าน