รายชื่อคณะทำงานศูนย์ประยุกต์ทางวิชาการ

 

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ รศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์ รศ.ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร ผศ.ดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก
รศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป อ.ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร อ.วัลภา สถิรพันธุ์