รายชื่อคณะทำงานวิชาการ

 

รศ.ดร.นิรนาท แสนสา รศ.ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง รศ.ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์
รศ.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ รศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ผศ.ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ
รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล อ.ดร.กันตวรรณ มีสมสาร รศ.ดร.นลินี ณ นคร