รายชื่อคณะทำงานวารสารสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 

รศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์ รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
รศ.ดร.อรุณี หรดาล รศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง ผศ.ดร.อภิรักษ์ อนะมาน
รศ.ธนรัชฎ์ ศิริสวัสดิ์ รศ.ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา อ.ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์