รายชื่อคณะทำงานพัฒนางานวิจัย

 

รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์ รศ.ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
รศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ ผศ.ดร.วินิจ เทือกทอง อ.ดร.ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์

 

 

มุมความรู้

 1. กระบวนทัศน์ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์– สุมาลี ไชยศุภรากุล

 2. การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์– ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์

 3. การเลือกใช้สถิติในการวิจัย– บุญเรือง ศรีเหรัญ

 4. การวิจัยทางการศึกษา– ศ.ดร. สุวิมล ว่องวาณิช

 5. การวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา– พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

 6. การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย– ณมน จีรังสุวรรณ

 7. จริยธรรมในการวิจัยทางสังคมศาสตร์– จรรยา เศรษฐบุตร

 8. ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาและการวัดประเมินผลการศึกษา– รัตนะ บัวสนธ์

 9. ทิศทางและโจทย์วิจัยของการศึกษาไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำนักงานเลขาธิการสภา

 10. เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์– ม.ราชมงคล

 11. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา– สังวรณ์ งัดกระโทก

 12. แนวทางส่งเสริมเครือข่ายวิจัยทางการศึกษา– สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 13. บทความวิชาการกับบทความวิจัยเหมือนหรือต่างกันอย่างไร– วรางคณา จันทร์คง

 14. รูปแบบวิธีการเขียนบทความวิจัย– ดวงกมล แสนดี

 15. เอกสารหลักสูตรมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัย– ดร.นงลักษณ์&ดร.สุวิมล

 16. การวิจัยและพัฒนาสู่การจัดการเรียนการสอน– ณัฐวดี วังสินธ์

 17. การวิจัยและพัฒนา– รุจโรจน์ แก้วอุไร

 18. การวิจัยในชั้นเรียน– มหาวิทยาลัยราชธานี

 19. ตัวอย่างบทความภาษาไทย

 20. ตัวอย่างบทความวิจัยภาษาอังกฤษ