รายชื่อคณะทำงานพัฒนางานวิจัย

 

รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์ รศ.ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
รศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ ผศ.ดร.วินิจ เทือกทอง อ.ดร.ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์