รายชื่อคณะทำงานบริการวิชาการและสาธิตเสริมสมอง

 

รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ รศ.ดร.ทัศนีย์ ชาติไทย รศ.วรรณา บัวเกิด
ผศ.ดร.ศศิธร บัวทอง อ.ดร.โสภนา สุดสมบูรณ์ อ.พัชรัตน์ ลออปักษา