รายชื่อคณะทำงานฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร รศ.ดร.ทวีวัฒน์ กุลเจริญ
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ  อ.ดร.กัญจนา ศิลปกิจยาน