รายชื่อคณะทำงานความร่วมมือกับต่างประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี รศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ รศ.ดร.ประพนธ์ เจียรกูล
รศ.ดร.รัตนา ดวงแก้ว รศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก ผศ.ดร.ดรุณี จำปาทอง