รายชื่อคณะทำงานการจัดการความรู้

 

 

อ.ดร.กันตวรรณ มีสมสาร รศ.ดร.สุวรรณี ยหะกร รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร ผศ.ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง

สรุปงานของคณะทำงานจัดการความรู้

1. สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้-สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
2. รายงานสรุปผลการบรรยาย-วันที่ 12 ก.พ. 2561 (Infographic)
3. รายงานสรุปรายชื่อผู้เข้าอบรมการฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. รายงานสรุปผลการบรรยาย-วันที่ 16 พ.ย. 60 การใช้โปรแกรม Endnote
5. รายงานสรุป การจัดทำแบบสอบถาม Online
6. แนวปฏิบัติที่ดี KM