ผู้ประสานงานแขนงวิชา

ผศ.ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

รศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์

แขนงวิชาบริหารการศึกษา

อ.ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์

แขนงวิชาการแนะแนว

ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี

แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ

ผศ.ดร.ศศิธร บัวทอง

แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

อ.ดร.กันตวรรณ มีสมสาร

วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

ผศ.ดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก

วิชาเอกคณิตศาสตร์

รศ.ดร.สุวรรณี ยหะกร

วิชาเอกภาษาไทย

รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์

วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ดรุณี จำปาทอง

วิชาเอกสังคมศึกษา

ผศ.ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ

วิชาเอกอาชีวศึกษา

รศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง

วิชาเอกภาษาอังกฤษ