ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ประจำพิเศษ

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาวิชาฯ

อาจารย์ประจำพิเศษ

suchin

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (มัธยมศึกษา-การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (มัธยมศึกษา-การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก Ph.D. (Curriculum and Instruction-Science Education) University of Minnesota, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ : หลักสูตรและการสอน การสอนวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ศึกษา

Suchin.Vis@stou.ac.th

02-504-8553

wanna

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี ค.บ. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : หลักสูตรและการสอน การสอนภาษาไทย

Wanna.Bau@stou.ac.th

02-504-8531

vinit

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี อ.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ความเชี่ยวชาญ : สถิติและการวิจัย การสอนคณิตศาสตร์

vithong1@yahoo.com

02-504-3952

walai

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (สาขามัธยมศึกษา)(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท M.Ed. (Curriculum and Instruction) Pennsylvania State University, U.S.A.
ปริญญาเอก Ed. D. (Curriculum and Instruction)  Pennsylvania State University, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ : หลักสูตรและการสอน การสอนสังคมศึกษา

p_walai@hotmail.com

02-504-8554

suttiwan

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ บางเขน
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก Ed.D (Educational Administration) University of Philippines, Cert.
in Educational Administration and Management (University of Edinburgh, Scotland)
ความเชี่ยวชาญ : การบริหารองค์การทางการศึกษา  การวิจัยทางการบริหารการศึกษา  ภาวะผู้นำทางการศึกษา การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการศึกษา

Suttiwan.Tun@stou.ac.th

02-504-8521

ratana

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (การสอนเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก Ed.D. (บริหารการศึกษา) Ohio University, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการองค์การและภาวะผู้นาทางการศึกษา การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการเรียนการสอน การวิจัยและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

Ratana.Dau@stou.ac.th

02-504-8536

saritpong

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท (1) วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2) M.S.Ed.(Educational Administration) The University of Akron, Ohio, U.S.A.
ปริญญาเอก Ed.D. (Educational Administration – Higher Education) The University of Akron, Ohio, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ : การบริหารการศึกษาเน้นด้านอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา

Saritpong.Lim@stou.ac.th

02-504-8539

sumalee

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (เกียรตินิยม เคมี-ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก Ph.D. (Non-formal Education) Monash University
ความเชี่ยวชาญ :

Sumalee.Sun@stou.ac.th

02-504-8563

thanarat

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : การสอนภาษาไทย

Thanarat.Sir@stou.ac.th

02-504-8532

apiraksa

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท กศ.ม. (มัธยมศึกษาการสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : การสอนภาษาไทย  หลักสูตรและการสอน  การเขียนหนังสือราชการ  ศิลปวัฒนธรรมไทย

Apirak.Ana@stou.ac.th

02-504-8546

laddawan

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี ค.บ. (สังคมศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท กศ.ม. (การแนะแนว)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก กศ.ด. ( จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ความเชี่ยวชาญ :

Laddawan.Nar@stou.ac.th

02-504-8577

S__18759749 - 450x600

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี   ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท  ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : การปฐมวัยศึกษา

patchlaor@hotmail.com

02-504-8547