ผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนางานวิจัย

การเผยแพร่บทความวิจัย/วิชาการผ่านเว็บไซต์

  1. บทความเรื่อง การแปลผลคอมพิวเตอร์เพื่อการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
  2. บทความเรื่อง การใช้สถิติในการวิจัย
  3. บทความเรื่อง การประเมินคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
  4. บทความเรื่อง การพัฒนาตำราเสียงเพื่อการศึกษาระบบทางไกลระดับประถมศึกษา
  5. บทความเรื่อง ตัวชี้วัดการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาการวัดและประเมินผล การศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  6. บทความเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การผลิจชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรมมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
  7. บทความเรื่อง การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ฯ
  8. บทความเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดใช้อีเลิร์นนิ่ง (e-learning) ในระบบการศึกษาทางไกลในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.
  9. บทความเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลแบบอิงประสบการณ์เรื่องทดสอบประสิทธิภาพสื่อการสอนสำหรับครู