ผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนางานวิจัย

การเผยแพร่บทความวิจัย/วิชาการผ่านเว็บไซต์

1.บทความเรื่อง การแปลผลคอมพิวเตอร์เพื่อการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในการวิจัยทางสังคมศาสตร์

2.บทความเรื่อง การใช้สถิติในการวิจัย

3.บทความเรื่อง การประเมินคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

4.บทความเรื่อง การพัฒนาตำราเสียงเพื่อการศึกษาระบบทางไกลระดับประถมศึกษา

5.บทความเรื่อง ตัวชี้วัดการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาการวัดและประเมินผล การศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6.บทความเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การผลิจชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรมมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

7.บทความเรื่อง การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ฯ

8.บทความเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดใช้อีเลิร์นนิ่ง (e-learning) ในระบบการศึกษาทางไกลในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.

9.บทความเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลแบบอิงประสบการณ์เรื่องทดสอบประสิทธิภาพสื่อการสอนสำหรับครู

10.การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตเอกสารประกอบการเรียนสำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1

11.การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การจัดการเรียนรู้สำหรับครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านออกเขียนได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

12.การพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยตนเองเรื่องการสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับครูสังคมศึกษา