ผลการดำเนินงานคณะทำงานการจัดการความรู้

โครงการอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน