ผลการดำเนินงานคณะทำงานบริการวิชาการและสาธิตเสริมสมอง