บุคลากรสนับสนุน

วุฒิการศึกษา
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ

– หน.งานเลขานุการกิจ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

02-504-8502

วุฒิการศึกษา
นศ.บ.(นิเทศศาสตรบัณฑิต)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ

– จัดทำงบประมาณประจำปีและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
– งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตสาขา
– งานวิทยานิพนธ์  เช่น  เสนอ/เปลี่ยนแปลง หัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา
– งานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  เช่น  เสนอ/เปลี่ยนแปลง หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบ จัดทำคำสั่งอนุมัติ/เปลี่ยนแปลง หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
– งานผลิตชุดวิชา  เช่น เสนอแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงกรรมการผลิต/ปรับปรุง/ผู้ร่วมผลิตชุดวิชา  และจัดเก็บคำสั่ง
– งานจัดเก็บข้อมูลด้านหลักสูตรและนักศึกษา  เช่น จัดเก็บข้อมูลชุดวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอน  เอกสารหลักสูตร  คู่มือต่างๆ จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน
– รับและดำเนินการตามคำร้องของนักศึกษา  เช่น  เปลี่ยนแผนการศึกษา  ลาพักการศึกษา  ลงทะเบียนล่าช้า   โอนย้ายการลงทะเบียน ฯลฯ

02-504-8505

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ

– งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ระดับปริญญาเอก) เช่น งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร งานรับสมัครนักศึกษา งานปฐมนิเทศนักศึกษา การจัดกิจกรรมสัมมนาเข้มชุดวิชา การจัดกิจกรรมสัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ งานสำเร็จการศึกษา งานประชุม/งานสารบรรณ
– งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดุษฎีบัณฑิตสาขา
– งานดุษฎีนิพนธ์ เช่น เสนอ/เปลี่ยนแปลง หัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทำคำสั่งอนุมัติ/เปลี่ยนแปลง หัวข้ออาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
– งานผลิตชุดวิชา เช่น เสนอแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงกรรมการผลิต/ปรับปรุง/ผู้ร่วมผลิตชุดวิชา และจัดเก็บคำสั่ง
– งานจัดเก็บข้อมูลด้านหลักสูตรและนักศึกษา เช่น จัดเก็บข้อมูลชุดวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอน เอกสารหลักสูตร คู่มือต่างๆ จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน
– รับและดำเนินการตามคำร้องของนักศึกษา เช่น เปลี่ยนแผนการศึกษา ลาพักการศึกษา ลงทะเบียนล่าช้า โอนย้ายการลงทะเบียน ฯลฯ

02-504-8503

วุฒิการศึกษา
บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ

– งานธุรการ (ระดับปริญญาโท)
– งานสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
– งานตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืองงานวิจัยและ การเก็บข้อมูลงานวิจัย
– งานค่าตอบแทนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
– โครงการสัมฤทธิบัตร
– งานฐานข้อมูลนักศึกษา
– งานตอบคำถามในเพจปริญญาโทศึกษาศาสตร์

02-504-8505

วุฒิการศึกษา
บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ

– สัมมนาเสริมชุดวิชา
– สัมมนาเข้มชุดวิชา, วิทยานิพนธ์, การศึกษาค้นคว้าอิสระ, ปวม.
– บทคัดย่อวิทยานิพนธ์, การศึกษาค้นคว้าอิสระ
– ค่าตรวจรายงานชุดวิชา
– e-Learning
– การลงข้อมูลการสัมมนาและแบบฟอร์มต่างๆ ใน website

 

02-504-8505

วุฒิการศึกษา
บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ

– หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
– ส่งหลักฐานเผยแพร่งานวิจัย
– แผนกิจกรรม

02-504-8506

วุฒิการศึกษา
ค.บ.(ครุศาสตรบัณฑิต)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ

– งานโครงการสาธิตเสริมสมอง
– งานวารสารศึกษาศาสตร์

02-504-8503

วุฒิการศึกษา
บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต))

ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย

งานที่รับผิดชอบ

– งานการเงิน /งานงบประมาณ
– งานระบบในระบบสามมิติ
– งานพัสดุ/วัสดุ/งานจัดซื้อจัดจ้าง
– งานอำนวยการ งานธุรการและสารบรรณ

02-504-8504

วุฒิการศึกษา
ศษ.บ. (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ

– งานธุรการสารบรรณ
– งาน มคอ.
– งาน คชบ.

02-504-8504

วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ

– งานพัสดุ
– งานแผนงบประมาณ
– งานเลขานุการการผลิตปรับปรุงชุดวิชา
– งานผู้ช่วยเลขานุการ การประเมิน ปรับปรุงหลักสูตร
– งานประสานงานต่างๆ

02-504-8502

วุฒิการศึกษา
บธบ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ

– ประสานงานงานรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิต

– ประสานงานงานรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิต

-ประสานงานปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิต

-ประสานงานการจำทำฐานข้อมูลประวัติอาจารย์ภายในและภายนอก

– ดูแลเรื่องวารสารศึกษาศาสตร์
– ดูแลเว็บสาขาศึกษาศาสตร์

02-504-8503

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ

-งานธุรการ (ระดับปริญญาโท)

-งานจัดทำแผนกิจกรรม

-e-Learning

-โครงการสัมฤทธิบัตร

– ส่งหลักฐานเผยแพร่วารสาร

– งานตอบคำถามในเพจปริญญาโทศึกษาศาสตร

-งานเลขาชุดวิชา

02-504-8505

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ. (ศิลปศาสตร บัณฑิต)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

งานที่รับผิดชอบ

– ดูแลเรื่องวารสารศึกษาศาสตร์
– ดูแลเว็บสาขาศึกษาศาสตร์
– งาน AE ในระบบสามมิติ
– งานงบประมาณในระบบสามมิติ

02-504-8503

วุฒิการศึกษา
ปวส. (เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

งานที่รับผิดชอบ

– งานเสริมสมอง
– งานงบประมาณในระบบสามมิติ

02-504-8503