บุคลากรสนับสนุน

 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง งานที่รับผิดชอบ รูปภาพ เบอร์โทร
1 นายสุเทพ
ศรีวรกุล
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ – หน.งานเลขานุการกิจ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 02-504-8502
2 นางสาวสุธิดา อุณหเลขกะ นศ.บ.(นิเทศศาสตรบัณฑิต) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ) – จัดทำงบประมาณประจำปีและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
– งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตสาขา
– งานวิทยานิพนธ์  เช่น  เสนอ/เปลี่ยนแปลง หัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา
– งานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  เช่น  เสนอ/เปลี่ยนแปลง หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบ จัดทำคำสั่งอนุมัติ/เปลี่ยนแปลง หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
– งานผลิตชุดวิชา  เช่น เสนอแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงกรรมการผลิต/ปรับปรุง/ผู้ร่วมผลิตชุดวิชา  และจัดเก็บคำสั่ง
– งานจัดเก็บข้อมูลด้านหลักสูตรและนักศึกษา  เช่น จัดเก็บข้อมูลชุดวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอน  เอกสารหลักสูตร  คู่มือต่างๆ จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน
– รับและดำเนินการตามคำร้องของนักศึกษา  เช่น  เปลี่ยนแผนการศึกษา  ลาพักการศึกษา  ลงทะเบียนล่าช้า   โอนย้ายการลงทะเบียน ฯลฯ
02-504-8505
3 นางสาวสุพัสตา นนกระโทก ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงาน) – งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ระดับปริญญาเอก) เช่น งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร งานรับสมัครนักศึกษา งานปฐมนิเทศนักศึกษา การจัดกิจกรรมสัมมนาเข้มชุดวิชา การจัดกิจกรรมสัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ งานสำเร็จการศึกษา งานประชุม/งานสารบรรณ
– งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดุษฎีบัณฑิตสาขา
– งานดุษฎีนิพนธ์ เช่น เสนอ/เปลี่ยนแปลง หัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทำคำสั่งอนุมัติ/เปลี่ยนแปลง หัวข้ออาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
– งานผลิตชุดวิชา เช่น เสนอแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงกรรมการผลิต/ปรับปรุง/ผู้ร่วมผลิตชุดวิชา และจัดเก็บคำสั่ง
– งานจัดเก็บข้อมูลด้านหลักสูตรและนักศึกษา เช่น จัดเก็บข้อมูลชุดวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอน เอกสารหลักสูตร คู่มือต่างๆ จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน
– รับและดำเนินการตามคำร้องของนักศึกษา เช่น เปลี่ยนแผนการศึกษา ลาพักการศึกษา ลงทะเบียนล่าช้า โอนย้ายการลงทะเบียน ฯลฯ
02-504-8503
4 นางสาวมณีรัตน์
เหลือมพล
บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงาน) – งานธุรการ (ระดับปริญญาโท)
– งานสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
– งานตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืองงานวิจัยและ การเก็บข้อมูลงานวิจัย
– งานค่าตอบแทนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
– โครงการสัมฤทธิบัตร
– งานฐานข้อมูลนักศึกษา
– งานตอบคำถามในเพจปริญญาโทศึกษาศาสตร์
02-504-8505
5 นางสาวสุวิมล
บุญจิตร์
บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงาน) – สัมมนาเสริมชุดวิชา
– สัมมนาเข้มชุดวิชา, วิทยานิพนธ์, การศึกษาค้นคว้าอิสระ, ปวม.
– บทคัดย่อวิทยานิพนธ์, การศึกษาค้นคว้าอิสระ
– ค่าตรวจรายงานชุดวิชา
– e-Learning
– การลงข้อมูลการสัมมนาและแบบฟอร์มต่างๆ ใน website
02-504-8505
6 นางสาวนริษา
แต้ตระกูล
บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ) – หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
– ส่งหลักฐานเผยแพร่งานวิจัย
– แผนกิจกรรม
02-504-8506
7 นางสาวศิราณี
ศรีสืบ
ค.บ.(ครุศาสตรบัณฑิต) ลูกจ้างประจำ(จ.บริหารงานทั่วไป) – งานโครงการสาธิตเสริมสมอง
– งานวารสารศึกษาศาสตร์
02-504-8503
8 นายนิวัฒน์
จุ่นสำราญ
ศศ.บ. (ศิลปศาสตร บัณฑิต) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน – ดูแลเรื่องวารสารศึกษาศาสตร์
– ดูแลเว็บสาขาศึกษาศาสตร์
– งาน AE ในระบบสามมิติ
– งานงบประมาณในระบบสามมิติ
02-504-8503
9 นางสาวกรเพ็ชร ฟักสุข ปวส. (เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน – งานเสริมสมอง
– งานงบประมาณในระบบสามมิติ
02-504-8503
10 นางสาวสุดา
คลองข่อย
บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต) ผู้ปฏิบัติงานบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย – งานการเงิน /งานงบประมาณ
– งานระบบในระบบสามมิติ
– งานพัสดุ/วัสดุ/งานจัดซื้อจัดจ้าง
– งานอำนวยการ งานธุรการและสารบรรณ
02-504-8504
11 นางสาวกมลทิพย์
รอดเรืองศรี
ศษ.บ. (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ) – งานธุรการสารบรรณ
– งาน มคอ.
– งาน คชบ.
02-504-8504
12 นางสาววรรณวิลัย พูลอนันต์ ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงาน) – งานพัสดุ
– งานแผนงบประมาณ
– งานเลขานุการการผลิตปรับปรุงชุดวิชา
– งานผู้ช่วยเลขานุการ การประเมิน ปรับปรุงหลักสูตร
– งานประสานงานต่างๆ
02-504-8502
13 นายจุฑา พิทักษ์พงศ์ไพศาล บธบ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงาน) – ประสานงานงานรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิต

– ประสานงานงานรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิต

-ประสานงานปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิต

-ประสานงานการจำทำฐานข้อมูลประวัติอาจารย์ภายในและภายนอก

– ดูแลเรื่องวารสารศึกษาศาสตร์
– ดูแลเว็บสาขาศึกษาศาสตร์

02-504-8503
13 นางสาวนลินี สุวรรณงาม ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงาน) -งานธุรการ (ระดับปริญญาโท)

-งานจัดทำแผนกิจกรรม

-e-Learning

-โครงการสัมฤทธิบัตร

-งานเลขาชุดวิชา

02-504-8505