แขนงวิชาบริหารการศึกษา

annop

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : การนิเทศการศึกษา การพัฒนาองค์การทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยทางการศึกษา การจัดการความรู้ในหน่วยงานทางการศึกษา

Annop.Jee@stou.ac.th

02-504-8523

choochat

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ปริญญาโท ค.ม. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิจัยทางบริหารการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา  และการบริหารสถานศึกษา

Choochat.Phu@stou.ac.th

02-504-8530

ketkanok1

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี อ.บ. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : การนิเทศการศึกษา นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ และการพัฒนาองค์การ

Ketkanok.Urw@stou.ac.th

02-504-8522

11

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท ค.ม. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก Ed.D. (Educational Leadership) University of Wollongong NSW, Australia
ความเชี่ยวชาญ : การวิจัยทางการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการศึกษา ภาวะผู้นำทางการศึกษา นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา

koolchalee@hotmail.com

02-504-8537

Sopana-450x600

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี บธ.บ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท MBA. (Accounting) Rutgers-The State University of New Jersey, USA.
ปริญญาเอก ปร.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญ : การประกันคุณภาพ การบริหารหลักสูตร การบริหารงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทางการศึกษา

sopana.sud@stou.ac.th

02-504-8540

450x600

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท วท.ม. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : บริหารการศึกษา กลยุทธ์การบริหารองค์กรทางการศึกษา

koythiti@gmail.com

02-504-3943

อาจารย์ ดร มนพันร์ ชาญศิลป์ - 450-600

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี บช.บ. (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บธ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : 

manaphan.cha@stou.ac.th

02-504-3928

32639

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  วท.บ.(จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท ค.ม.(วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด.(บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : การวิจัยและประเมินผลการศึกษา การวิจัยทางการบริหารการศึกษา การจัดทำกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

Chulalak.Sor@stou.ac.th

02-504-8533