บทบาทหน้าที่คณะทำงานศูนย์ประยุกต์ทางวิชาการ

1. จัดทำแผนงานของคณะทำงานศูนย์พัฒนาและประยุกต์วิชาการที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
2. เผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ทางด้านศึกษาศาสตร์ต่อสังคมโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ห้องสนทนา และเอกสารทางวิชาการ เป็นต้น
3. ส่งเสริม สนับสนุน/พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ทำการประชาสัมพันธ์ และจัดเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความต้องการของสาขาวิชาฯ สถาน องค์กร และชุมชน
4. จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมในแขนงวิชาต่างๆ ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
5. สร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศึกษาศาสตร์ด้วยวิธีการฝึกอบรม
6. จัดทำสรุป ให้ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นเอกสารทุก 3 เดือน
7. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์