บทบาทหน้าที่คณะทำงานวารสารสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

1. จัดทำแผนการผลิตวารสารศึกษาศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
2. ดำเนินการผลิตวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ให้ทันตามกำหนดเวลา และเป็นไปตามเงื่อนไข
ของหน่วยงานที่รับรองคุณภาพของวารสาร เช่น ศูนย์ดัชนีวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Central, TCI)
3. จัดทำฐานข้อมูลคณะกรรมการพิจารณาบทความวิชาการของวารสารทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาฯ
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสาร และรณรงค์ให้มีการอ้างอิงผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร
5. พัฒนา ปรับปรุง รูปแบบของวารสารให้น่าสนใจและทันสมัย
6. กระตุ้น ส่งเสริม คณาจารย์และนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาฯ ให้นำผลงานวิชาการตีพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ในวารสาร
7. จัดทำสรุป ให้ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการดำเนินการดำเนินงานเป็นเอกสารทุก 3 เดือน
8. จัดทำสรุปรายงานการเงินเสนอต่อสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทุก 6 เดือน
9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์