บทบาทหน้าที่คณะทำงานบริการวิชาการและสาธิตเสริมสมอง

1. จัดทำแผนบริการวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
2. จัดให้มีการประชุมทางวิชาการ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์
3. จัดให้มีการนำเสนอ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทของสาขาวิชาฯ
4. จัดทำโครงการดูงานทั้งในและต่างประเทศ ตามโครงการกองทุน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. 12 ปี
5. จัดทำสรุป ให้ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นเอกสารทุก 3 เดือน
6. ให้คำปรึกษา อำนวยการ ประสานงาน กำกับ และติดตามการดำเนินงานสาธิตเสริมสมอง
7. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์