บทบาทหน้าที่คณะทำงานฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

1. วางแผนการจัดทำฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชาฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
2. จัดทำฐานข้อมูลของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษา ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ ฐานข้อมูลงานวิจัยของคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ฐานข้อมูลภาระงานของอาจารย์ประจำสาขาวิชาแต่ละคน และฐานข้อมูลเครือข่ายศิษย์เก่าและปัจจุบัน
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการงานวิชาการและการวิจัย เพื่อความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
4. ดูแล พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์อย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
5. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสาขาวิชา พร้อมทั้งประสานงานกับคณะทำงานต่างๆ ของสาขาวิชา เพื่อนำข้อมูลข่าวสารมาเผยแพร่ทางเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ
6. จัดทำสรุป ให้ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นเอกสารทุก 3 เดือน
7. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์